Výskum ezoteriky

Nájdete si tu základné ezoterické projekty, ktoré sa chcú venovať dôslednému výskumu možnosti realizácie duchovnej cesty. Základom projektov je delenie ezoteriky na neurónové oblasti, ktoré sa skúmajú a vyšetrujú vešteckými a energetickými technikami.
Staršie články >>

Dvojník 6 – 470 metafyzika, teológia, ezoterika
Ezoterika dvojníkov je vrcholová ezoterika, ktorá vyžaduje roky prípravy a cvičení. No je výborné si tieto články čítať, dostávať sa pod nepriamy vplyv dvojníkov, k tomu mať chuť byť úspešný a dosahovať v ezoterike vrchol, ktorým sú jednoznačne dvojníci.

Dvojník 06, metafyzika, teológia, ezoterika
Aby ste sa sami mohli venovať ezoterike dvojníkov, potrebujete minimálne 15 rokov aktívnej ezoteriky. Pokiaľ chcete začať, odporúčam začať s čítaním a cvičením najstarších článkov na tejto internetovej stránke. Bez všestrannej ezoterickej cesty bohužiaľ nebudete rozumieť, o čom tu píšeme a čo prakticky realizujeme.

Dvojník 05 nastupuje a naberá silu
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o vrcholovú ezoteriku. Pokiaľ sa chce niekto vážne venovať ezoterike, tak musí začať od základov. Základy duchovnej cesty si nájde v každej škole na tejto stránke a sú to spravidla dátumovo najstaršie články.

Dvojník 04 sa postupne dostane do 05
Venujeme sa ezoterike dvojníkov, čo je vrcholový systém ezoteriky, ktorý sa už nedá robiť klasickými metódami. Na túto úroveň už treba používať jedinečný úkaz, ktorý vyviera z patologického stavu psychiky pri poškodení epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského tela.

Zasvätenie Dvojník 04 a ezoterik ako technológia
Máme za sebou asi ročný vývoj v oblasti ezoteriky dvojníkov, ktorá patrí k tomu vrcholovému v oblasti duchovna a duchovného rozvoja. Ezoteriku dvojníkov takýmto spôsobom pred nami vedome nerobila žiadna organická bytosť v kozme.

Dvojník 04 sa zobúdza a otvára svoj potenciál
Ezoterika dvojníkov vznikla na základe fenoménu poškodenia epitelových buniek ľudského jedinca. No základom tohto fenoménu je predhistorické obdobie 600 000 000 rokov pred naším letopočtom...

Teoretická certifikácia z vedeckých metód bádania
Táto certifikácia usiluje o to, aby ezoterici do svojej ezoterickej praxe zavádzali iné prístupy ako doteraz. Ezoterika ako taká nikdy nemala svoju medzinárodnú inštitúciu. Nevytvárali sa dostatočné zbierkové fondy informácií v tomto smere. Prístup k ezoterike bol značne individuálny a nikto dôsledne ezoteriku nepodroboval bádaniu a overovaniu.

Koncepcia delenia ezoteriky na makro a mikro
Ezoterik na svojej duchovnej ceste usilovne psychicky preniká silou vôle do priestoru v sebe, a tak isto do priestoru okolo seba. Pre jednoduchšie pochopenie budeme priestor okolo seba deliť na makrosvet a mikrosvet.

Koncepcia delenia ezoteriky medicínou
Teoretický pohľad na ezoteriku z hľadiska poznatkov a skúseností medicíny. Ide o to, aby sme do ezoteriky vliali postupy ľudového liečenia, liečiteľstva, alternatívnej medicíny, ale aj samotnej medicíny. Samozrejme, aby sme všetky tieto oblasti prispôsobili ezoterickej praxi a nie naopak. Je to náš prvý pokus o teoretický prienik z tejto pozície do teoretickej a praktickej ezoteriky.

Koncepcia delenia ezoteriky na 8 zmyslov III.
Zmyslové senzory. 1. oči, 2. bubienok ucha, 3. sliznica nosa, 4. chuťové poháriky, 5. hmat končekov prstov, chodidiel, úst, análu a kože tela, 6. svaly a ich nervové platničky, 7. zuby v ústach, 8. celková orientácia a pohyb. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu.

Koncepcia delenia ezoteriky 5. zmyslami II.
Delenie ezoteriky zmyslovými senzormi ako sú oči, uši, jazyk, prsty a povrch tela. Zmyslové centrá vo veľkom mozgu a priamo v neurónových oblastiach na povrchu veľkého mozgu. Sluchové centrum je v spánkovom mozgu za ušami. Čuchové centrum je v prednom mozgu. Hmatové centrum je v temennom mozgu.

Koncepcia delenia ezoteriky 5. zmyslami
Vnímanie vnútorného a vonkajšieho sveta ezoterika 5. zmyslami. Klinické vedomie a 5 zmyslov. Kozmické vedomie a 5 zmyslov. Seansové vedomie a 5 zmyslov. Bunkové vedomie, 5 zmyslov a mozoček. 5 zmyslov a veštecké schopnosti. 5 zmyslov a zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Kozmické vedomie, mozoček a 5 zmyslov. Zmysly a mikrosvet. Všetko, čo počujeme, vidíme, čucháme, chutnáme, čoho sa dotýkame.

Ezoterické koncepcie
Tvorba koncepcií na princípe vektoru pohybu v čase, v priestore. Na princípe objektov, hustoty, nekonečna. Na princípe dosiahnutia určitého vrcholového cieľa.

Štruktúra sveta anjelov
Limita sveta mŕtvych spomienok. Množina jedincov, ktorí tvorili anjelské sféry. Množina tých, ktorí tvoria v sebe anjelské sféry. Množina druhov anjelov. Limita množín anjelov. Množiny spomienok vo svete mŕtvych. Množina jedincov, ktorí dostali odtlačok anjelskej sféry v 4. roku života.

Štruktúra ezoteriky
Na duchovnú cestu sa pozrieme cez optiku organizačnej štruktúry inštitúcie, ktorá má na starosti venovať sa všetkým oblastiam ezoteriky. Takáto inštitúcia má zastrešovať všetky historické obdobia histórie ezoterikov. Takáto inštitúcia má svoj hlavný cieľ a to sú reinkarnačné ambície vedúce do sveta mŕtvych.

Anjel a jeho história
Limita anjel. Historické čísla. Množina anjelov. Podmnožina anjelov. Vlastnosti anjelov. Matica anjelov. Čísla anjelov.

Úvahy nad zbierkami niečoho
Problematika vedeckého bádania ezoteriky. Aplikácia matematických pojmov a postupov do oblasti ezoteriky. Teória poznania a jej zákonitosti. Metodika vedeckého bádania ezoteriky. Hlboké teoretické úvahy prenikajúce rozumovo do ezoteriky.

Limity transcendentna
Vektory transcendentna. Množiny transcendentna. Matice transcendentna. Rovnice transcendentna. Axiómy transcendentna. Filozofia transcendentna. Logika transcendentna. Štatistika transcendentna. Patológia transcendentna. Vedecké transcendentno.

Proces spoznania a výsledok
Meditačné postupy a techniky. Zber niečoho. Zber objektov. Zber potravy do žalúdka. Zber objektov pre určitý účel. Empirická skúsenosť. Písomné a obrázkové zachytenie skúseností. Zbierka technologických alebo psychických pochodov. Zbierka experimentov. Výchova a vzdelanie ako teoretické odovzdanie skúseností.

Poznanie, poznávanie, mienenie
Poznanie, poznávanie, skúsenosť, vedenie, mienenie, rozumová ezoterika, realita, poznať, opakovateľnosť poznania, matematické naladenie, vedecké veštectvo. Poznať niečo ako zviera. Poznať niečo ako pračlovek. Poznať niečo ako prírodný človek. Poznať niečo bez overovania. Poznať niečo ako bežný dnešný človek. Poznať niečo ako vedecky mysliaca osoba.


Metodika skúmania kozmických inteligencií
Stanovenie metodiky vedeckého skúmania toho, čo sa nachádza vo svete mŕtvych ako spomienka živej organickej hmoty v kozme po jej smrti a vyhynutí. Pod svetom mŕtvych tu rozumieme dimenziu, ktorá prekrýva celý kozmos, v ktorom žije organická hmota človek a aj iná organická hmota hoci aj vzdialená od Zeme bilióny svetelných rokov.

Audit, hierarchia, entropia
Princíp všestrannosti. Princíp pochopenia a stotožnenia s objektmi sveta. Princíp zberu informácií a údajov. Princíp náhrady patologických stavov sugeráciou. Princíp všetkých historických etáp vývoja človeka. Princíp prebádania a stotožnenia s ľudskou patológiou. Princíp priority sveta mŕtvych v duchovnej ceste. Princíp zavedenia vedeckého bádania duchovnej cesty.

Nehlásim sa k smerovaniu ľudstva
Nekonečno je matematický výraz ležatej osmičky a použijeme ho vtedy, keď o nejakej veci alebo dianí nedokážeme zistiť počiatok vzniku. On určite je, ale je nemožné ho číselne vyjadriť. Hmota je tu použitá ako označenie všetkých častíc v nekonečne. Teda nevieme, kedy vznikli a nevieme ani, koľko ich je.

Myseľ ezoterika naladená na nekonečno
Prepojenie filozofického myslenia s matematickým pojmom nekonečno. Filozofia ako veda o najvšeobecnejších zákonitostiach vytvorených zo zákonov prírodných, technických a spoločenských vied. Cieľom je, ako prijať vedecký pohľad na svet v rovine filozofickej aj v rovine vedeckejšieho pohľadu na tú časť nekonečna, ktorú ľudstvo poznáva vedeckými metódami.

Nekonečno je číslo, ktoré je večné
Nekonečné množstvo nekonečností. A nie je čo počítať. Nekonečno ako nekonečné množstvo permutácií bez opakovania. Nekonečno ako množstvo nekonečných variácií bez možnosti opakovania. Človek sleduje iba určitý priebeh množstva nekonečností. Všetko hmotné je priebehom nekonečného množstva nekonečností. Všetky formy hmoty v podobe častíc sú súčasťou nekonečna zmien hmoty.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Výskum ezoteriky >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo