Veštecké základy

Venujem sa tu základom vešteckých techník. Píšem o rôznych vešteckých technikách a skúsenostiach, ktoré som získaval nácvikom a praktizovaním. Nájdete si tu základy veštectva, moje spoznávanie tejto problematiky a osobné pocity pri nácviku vešteckých techník.


Veštecký výcvik

Postupne som sa rozhodol vytvoriť výučbový program pre všetkých, ktorí sa chcú zaoberať veštectvom a dosiahnuť lepší odhad a intuíciu. Program Ako sa stať veštcom zahŕňa rozumové pochopenie tejto problematiky, ale aj jednotlivé kroky pre všetkých, ako to dosiahnuť.


Psychotronická poradňa

V poradni si nájdete praktické ukážky rôznych vešteckých výkonov, ktoré sa v rámci veštectva dajú robiť. Tiež je tu základný výskum veštectva a všetkého, čo prináša. Veštectvo ako celok je tu zdokonaľované a overované, či je dostatočne efektívne na zistenie reálneho stavu aj na diaľku bez fyzickej prítomnosti danej osoby.


Psyché poradňa

Uverejňujem tu praktické ukážky vešteckých techník, ktoré sa usilujú spoznať ľudské podvedomie. Vychádza sa v prvom rade z poznatkov psychológie a psychiatrie, na ktorú sa nabaľujú veštecké techniky prieniku do ľudského podvedomia, ktoré je bežnému človeku nedostupné. Môžeme hovoriť o alternatívnom veštectve.


Charizmatická poradňa

V tejto poradni si nájdete jedinečný prístup, ktorý sa v prvom rade venuje stavu neurónov v mozgu človeka. Cez náboženské symboly sa veštecky zisťuje, ako fungujú a ako pôsobia na celkový zdravotný alebo psychický stav dotyčnej osoby. Hľadá zmenu náboženského postoja a ozdravenie neurónových oblastí.


Pastorálna poradňa

Môžete nahliadnuť do vešteckých techník automatickej kresby, ktoré súvisia s duchovným rastom v náboženskej oblasti. Je to zaujímavá oblasť ezoteriky, ktorá nebola ešte takto dôsledne spracovaná pomocou rôznych vešteckých techník. Ide o netradičné uplatnenie vešteckých techník do tejto ezoterickej aktivity.


Partnerská poradňa

V poradni sa venujem rozvoju vešteckých techník, ktoré riešia hlavne partnerské vzťahy manželských dvojíc. Základom týchto vešteckých techník sa stala odborná literatúra o partnerstve z hľadiska psychológie a iných medicínskych odborov. Usilujem sa tu o profesionálnejší veštecký prístup.


Astrologická poradňa

Je vlastne vrcholom vešteckého úsilia. V prvom rade preto, že astrológia je súbor významných vešteckých techník a v konečnom dôsledku aj výbornou technikou predvídania a odhadovania budúcich udalostí. Tak isto sa tu dajú nájsť výsostne praktické návody na použitie astrológie v bežnom živote.


Aura poradňa

Venujem sa tu rozvoju špeciálnych vešteckých techník, pri ktorých sa v aurickom obale vytvárajú z molekúl vzduchu a bioenergie zhustené bioenergetické objekty, ktoré slúžia na veštecké testovanie a overovanie možného správania dotyčných osôb. Techniky tohto druhu sú mimoriadne zložité.


Astrálna sekcia

Možno ju pokladať za vrchol vešteckých techník, ktoré sú založené na technikách astrálneho putovania. Tieto techniky dovoľujú vstupovať do neurónových oblasti veštecky ošetrovaných osôb a vyhľadávať jedinečné schémy správania dotyčných osôb. Tu kdesi je vrchol vešteckých techník.


Astro sekcia

Nadväzuje na Tarotovú galériu a venuje sa technikám zblíženia s tarotovými kartami. Učí adeptov veštectva, aby spoznali tarotové karty a vytvorili si vlastné tarotové karty, ako to robia tie najlepšie veštice. Je dobré ovládať základy magického myslenia. Vyhľadaj na stránkach.


Galéria taroty

Ide o výber tarotových kariet, ktoré sme pre vás vyhľadali na internete a dali k dispozícii. Tarotové karty sú zaujímavé aj z hľadiska výtvarného, ale dávajú možnosť zistiť, koľko možných vešteckých prístupov je možné realizovať v rámci vešteckej praxe. Tarotové karty sú zbierkou vešteckých znakov jednotlivých veštcov.


Aura šaman

Táto veštecká oblasť sa venuje vešteckým technikám prírodných ľudí v rôznych oblastiach zemegule. Ide hlavne o veštecké výkony v aurickom obale na základe magických rituálov, ktoré sa treba pred šamanským veštením naučiť a postupne vo veštectve praktizovať. Bližšie nájdete v Magickej škole a inde.


Zvukové nahrávky MP3

Na jednej strane si nájdete písomný záznam jednotlivých meditačných cvičení, na druhej strane je tu možnosť vypočuť si aj autentické zvukové nahrávky z nácviku vešteckých techník, ktoré neustále zdokonaľujeme. Príjemne počúvanie.
Meditacia.sk > Veštectvo >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo