Silva škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Staršie články >>

Silva škola sa zaradila do UFO ezoteriky – MP3
Nácvik bunkového vedomia, ktorého základom je zvládnutie Silva školy a rezonancií cez membrány v tele. Ezoterik musí zvládnuť techniku vhodného rezonovania v membránach ako sú hlasivky, pobrušnica, mechúr, mozgová blana, blana miechy, blany svalov. Textový zápis je v Silva Psyché.

7. duchovná cesta prichádza – MP3
7. duchovná cesta sa robí cez bunky ľudského tela, orgániky, jadro a chromozómy v bunke. Ide o psychický prienik do buniek za pomoci blikania, kmitania, vibrovania cez niektorú z membrán v ľudskom tele. Textový zápis je v Silva Psyché.


Silva do buniek a jadra – MP3
Psychický prienik do sveta menšieho ako hrot ihly. Zmyslom prienikov do mikrosveta je spoznať tento svet cez svoju psychiku, dokázať ho veštecky diagnostikovať, v akom je stave. Takéto diagnostikovanie potom využiť na liečbu a dlhovekosť. Textový zápis je v Silva Psyché.


Silva 0,0000000000001 do buniek – MP3
Špeciálny druh ezoteriky, ktorý smeruje do sveta nedostupného bežnými zmyslami. Nemožno ho vidieť, počuť, ani hmatať. Iba vnímať sprostredkovane pod mikroskopom. No pokiaľ sa ezoterik rozvibruje, tak môže psychicky prenikať do tohto sveta buniek, mikroorganizmov, molekúl a atómov. Textový zápis je v Silva - Psyché.


Psychický prienik do mikrosveta – MP3
Venujeme sa tu problematike psychického prieniku do mikrokozmu, teda do priestoru menšieho ako hrot ihly. Matematicky vyjadrené menej ako 0,1 mm. Prienik do neurónových buniek v 7. oblastiach ľudského tela. Prienik do buniek. Rezonovanie blanovitých útvarov tela. Textový zápis je v Silva Psyché.

Psychický pohyb v mikrosvete 0,1 mm – MP3
Venujeme sa tu problematike psychických prienikov do mikrosveta. Často hovoríme, že je to svet, ktorý je viditeľný pod mikroskopom alebo menší ako hrot ihly. Naším záujmom je naladiť myseľ ezoterika tak, aby sa mohol psychicky pohybovať vo svete menšom ako 0,1 mm. A Silva techniky k takýmto prienikom dávajú jedinečné možnosti. Textový zápis je v Silva Psyché.


Makrosvet a mikrosvet – MP3
Delenie ezoteriky na makrosvet a mikrosvet. Technika blikania, kmitania, vibrovania a rezonovania. Technika chvenia membrán v tele. Technika zasvätení v prírodnom vedomí. Mozoček a jeden bod prieniku do mikrosveta. Úroveň prieniku 0,1mm, 0,01mm, 0,001mm. 0,0001mm, 0,00001mm, 0,000001mm, 0,0000001mm, 0, 000 000 01mm a ďalšie hlbšie úrovne mikrosveta. Mikrosvet sveta mŕtvych. Mikrosvet magma zápisov. Mikrosvet živých ľudí. Mikrosvet živej organickej hmoty v kozme. Mikrosvet spomienok kozmických inteligencií vo svete mŕtvych. Anjelské sféry mikrosveta. Textový zápis je v Silva Psyché.


13. komnata mikrosveta – MP3
Silva ezoterika založená na kmitaní, blikaní, vibrovaní. Silva myseľ preniká úspešnejšie do orgánov, buniek, molekúl, prvkov, atómov, protónov, neutrónov a častí. Ide o psychický prienik do mikrosveta. Ide o echolokačné schopnosti v hlasivkách. Ide napríklad aj o prienik do membrán tela a do membránových buniek. Textový zápis je v Silva Psyché.


Mozgová blana, hlasivky a pobrušnica – MP3
Spomienky na blikanie, vibrovanie a rezonovanie. Rozkmitanie mozgovej blany, hlasiviek a pobrušnice. Spustenie zasvätení do kmitajúcej mysle. Psychické prepojenie na kmitajúce telo. Prienik do 6. neurónových oblastí. Otvorenie zasvätení do anjelských sfér. Psychický prienik do mikrosveta. Textový zápis je v Silva Psyché.


Mikrosvet molekúl a atómov – MP3
Psychický prienik kmitajúcej, vibrujúcej a rezonujúcej mysle do molekúl, atómov, jadier a častíc. Nácvik koncentrácie do 6. neurónových oblastí a nervstva tela. Sugerácia kmitajúcej mysle. Techniky wolkmena, rezonančnej hudby, kmitajúcich prstov. Sugerácia klinickej smrti, foto technika a snový stav do sveta mŕtvych spomienok. Textový zápis je v Silva Psyché.


Prienik psychiky do mikrosveta častíc – MP3
Nácvik blikajúcej, kmitajúcej a rezonujúcej psychiky pomocou predstáv a spomienok uložených vo veľkom mozgu. Spomíname si na vhodné cvičenia, ktoré sme cvičili v minulosti: vytáčanie očí ako pri zaspávaní, šúchanie dvoch rúk o seba a potom kmitanie prstami v povetrí, tlak prsta na kožu a zakmitanie ako príklepová vŕtačka. To sú klasické techniky, ktoré sa používajú v prípadoch začiatočného nácviku, potom už nie. Textový zápis je v Silva Psyché.

Zasvätenie, seminár, prednáška Silva 6B – MP3
Znovu sme sa vrátili k Silva meditáciám, ktorých základom je mechanizmus blikania, kmitania a vibrovania. Bliká svetlo, kmitá zvuk, vibruje elektromotor niektorého spotrebiča. A toto všetko môže otvoriť v človeku rôzne psychické fenomény. Textový zápis je v Silva Psyché.


Detskí anjeli šamanskí – MP3
Šamanskí anjeli. Tvrdé klimatické podmienky. Arktída, púšť, hory. Jeden chybný krok a skončil si. Jedno zlé rozhodnutie a zahynú všetci. 6 neurónových oblastí. Spomienky detské do 6. neurónových oblastí. Spomienky na anjelov a anjelské znaky do 6. neurónových oblastí. Množenie anjelských obrázkov. Zahusťovanie spomienok na anjelov. Textový zápis je v Silva Psyché.


Silva stav do celej ezoteriky – MP3
EEG ezoterika. Kmitajúca ezoterika. Blikajúca ezoterika. Rezonujúca ezoterika. Hypnotická ezoterika. Tranzová ezoterika. 6 neurónových oblastí a Silva stav. Do všetkých stavov Silva stav. Zasvätenie do Silva objektov v aure. Poškodenie psychiky slaboprúdom. Špeciálny mediálny stav mysle. Zúženie obalov tela. Pocit, že sa svet zmenšuje. Pocit, že sa každá bunka tela zmenšuje a to neustále a neustále. Jedinečná pamäť. Textový zápis je v Silva Psyché.

Malé opakovanie Silva – MP3
Technická ezoterika. 6 neurónových oblastí ľudského tela. Centrum vnútorného hlasu. Centrum spevu. Spánkový mozog. Temenný mozog. Zadný zrakový mozog. Spomienky na blikanie, vibrovanie, rezonovanie. Informačné polia a energie ľudského tela. Textový zápis je v Silva Psyché.


Technologická ezoterika – MP3
Technická ezoterika. Technika pravekého človeka. Technika prírodného človeka. Technika dnešného človeka. Technika kozmického človeka. Patológia techniky. Všetko bliká, vibruje, všetko rezonuje. Textový zápis je v Silva Psyché.


Stroje menia človeka – MP3
Technická ezoterika. Extrémna ezoterika. Prírodné poškodenia. Technické poškodenia. Kmitanie, vibrovanie, rezonovanie. Info polia k technickej ezoterike. Textový zápis je v Silva – Fyzis.


Rôzne Silva stavy – MP3
Technická ezoterika. Patológia z techniky. 6 neurónových oblastí. Sugerácia poškodenia psychiky. Elektrické pole. Magnetické pole. Laser. Rádioaktívny materiál. Elektrický oblúk. Taviace pece. Textový zápis je v Silva – Psyché.

Tri ľudské povahy – MP3
Ezoterika veľkého mozgu. Ezoterika stredného mozgu. Ezoterika mozočku. Učebnica ezoteriky. Aura veľkého mozgu. Aura stredného mozgu. Aura mozočku. Snová ezoterika stredného mozgu. Kabala mozočku. Svet mŕtvych veľkého mozgu. Textový zápis je v Silva Psyché.


Hlbšie stavy v neurónoch – MP3
Učebnica ezoteriky. 6 neurónových oblastí. Silva sexus a Silva asexus. Poškodenie neurónových oblastí slaboprúdom. Sugerácia poškodenia neurónových oblastí slaboprúdom. Poškodenie nervových oblastí elektromagnetmi. Psychoterapia. Liečba fyzická. Samoliečba. Duchovná cesta cez Silva stavy. Textový zápis je v Silva - Psyché.


Ľudia troch pováh - MP3
Neurónová ezoterika. Sexuálna ezoterika. Asexuálna ezoterika. 6 neurónových oblastí. 6 druhov vedomia. 6 druhov ezoteriky. Kozmická ezoterika. Silva ezoterika slaboprúd. Klinická ezoterika joga. Textový zápis je v Silva – Psyché.


Prieniky do kozmického vedomia – MP3
Kozmická ezoterika. Kozmické vedomie. Fyzickí kozmonauti, ktorí v kozme strávili viac ako 4 mesiace. Osoby, ktorým sa psychika dostala do kozmického stavu na základe poškodenia embryonálneho vedomia. Všetko zo spomienok. Žiadne fantázie umeleckého sochára. Spomienky možno strihať na drobné čiastočky, len nič nedotvárať voľnou fantáziou. Vycítenie kozmického vedomia. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Slaboprúd nie je klinická smrť – MP3
Slaboprúd. Opakované zásahy a poškodenie neurónových oblastí. Presun vedomia z hĺbky neurónových oblastí na povrch. Veštecký výkon zo spomienok. Predstavy neurónových oblastí zo spomienok. Šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií pri orgánoch tela. Textový zápis je v Silva Psyché.


Konečne vedomie Silva – MP3
Vedomie veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Vedomie mozočku. Vedomie na povrchu veľkého mozgu, mozočku a stredného mozgu. Pokračujeme v aktívnom prieniku do troch oblastí ľudských neurónov. Koncentrácia smeruje na povrch veľkého mozgu a konkrétne na šedú kôru veľkého mozgu. Textový zápis je v Silva Psyché.


Spomienky a fantázia – MP3
Ego. Koncentrácia na ego. Spomienky na ego. Neurónové oblasti. Spomienky iba spomienky a žiadna fantázia. Budovanie sily vôle zo spomienok. Zo spomienok to ide do neurónových oblastí samé. Textový zápis je v Silva Fyzis.


Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Silva škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo